ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី! សម្រាប់ខែកុម្ភៈ Version 2.0.3 (ថ្មី!)

2024-02-10 05:14

🏮The Year Of Dragon!🏮

បន្ទាប់ពី ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មីប្រពៃណីចិន ឆ្នាំរោង Justice xWar2 បានធ្វើការរៀបចំនូវព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ
សម្រាប់ ខែកុម្ភៈ នៅក្នុង Version 2.0.3 នេះ ជូនទៅដល់អ្នកកម្សាន្តជាច្រើន
ដើម្បីអបអរសាទរ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មីប្រពៃណីចិន ឆ្នាំរោង នេះ

 

អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី សម្រាប់ ខែកុម្ភៈ Version 2.0.3៖

កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី 15 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024

 

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងខែកុម្ភៈ៖

ចុចនៅលើព្រឹត្តិការណ៏ ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ព្រឹត្តិការណ៍​ Dragon VIP 2 Gift Box ថ្មី! (ចុចត្រង់នេះសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត)

ព្រឹត្តិការណ៍​ វាយប្រហារមេ Lunar Fairy ថ្មី! (ចុចត្រង់នេះសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត)

ការបន្ថែម មុខងារ ត្បូងទិព្ធទាំង4 Gem កម្រិត Lv.9​ ថ្មី!  (ចុចត្រង់នេះសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត)

ការបន្ថែម មុខងារ Skin Transmog Infusion ថ្មី!  (ចុចត្រង់នេះសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត)

 

 ការផ្លាស់ប្ដូរ ការកំណត់ផ្សេងៗនៅក្នុង Version 2.0.3 នេះ៖

[ តារាងចំណាយក្នុងការ Upgrade Level Gem ត្រូវបានកែប្រែ ]

●●●ចំណាំ៖

  • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីកំណែ Version: 2.0.3 ថ្មីនេះ នឹងមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែរាល់កំណែឬការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

🏮Justice xWar2 Official🏮