ព្រឹត្តិការណ៍​ វាយប្រហារមេ Lunar Fairy ថ្មី!

2024-02-10 19:42

I. រយៈពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

 • ចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 និងបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី 15 ខែមីនា​ ឆ្នាំ 2024 វេលា ម៉ោង 23​ និង 59 នាទី
 • Lunar Fairy នឹង​ចេញ​ពី​ម៉ោង 00 ដល់ 24 ជារៀងរាល់ 15​ នាទីម្ដង

II. ព័ត៌មានលម្អិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍៖

តម្រូវការ តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែ មានកម្រិត យ៉ាងហោចណាស់ Level 60 ឡើងទៅ ហើយបាន ចូលបក្សរួចហើយ

Lunar Fairy នឹងចេញនៅ​តាម​បក្ស​នីមួយៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

 • Shaolin………………………………….[200 / 217]
 • Wudang…………………………………[197 / 211]
 • Beggar Sect…………………………….[190 / 207]
 • Tang Clan……………………………….[201 / 190]
 • Yang Family……………………………[215 / 212]
 • Five Poison Sect………………………[214 / 204]
 • Dragon Gate Town(Kunlun)……..[223 / 201]
 • West of Quanzhou(Ming)…………[192 / 186]
 • Chui Yan………………………………..[173 / 185]
 • Emei……………………………………..[228 / 199]

 

• អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ត្រូវតែទៅកាន់ទីតាំងទាំងនោះដើម្បីវាយប្រហារ Lunar Fairy ។

• នៅពេលដែលមេ Lunar Fairy ត្រូវបានសម្លាប់ Lunar Chest ចំនួន 200នឹងចេញរត់នៅទីតាំងក្បែរនោះដែរ។

• តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Lunar Fairy ដោយប្រើសោរ Lunar Key បើកដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ។.

• តួអង្គនីមួយៗ ត្រូវតែមានកម្រិត យ៉ាងហោចណាស់ Level 60 ឡើងទៅ ហើយបាន ចូលបក្សរួច ដើម្បីអាចរើសយក ប្រអប់ទាំងនោះបាន។

• តួអង្គនីមួយៗ ត្រូវរង់ចាំ ៥ វិនាទី ក្នុងការរើសយក​ ប្រអប់ទាំងនោះ

• តួអង្គនីមួយៗ អាចជ្រើសរើសបានតែ 200 ដងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ

Lunar Chest នឹងបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពី 5 នាទី

 

ចំណាំ៖

 • សម្រាប់ អ្នកក្លាហាន ដែល​បាន​សម្លាប់មេ ចុងក្រោយ នឹងទទួលបានរង្វាន់ដូចខាងក្រោមភ្លាមៗ
 • ឧទាហរណ៍: Level x Level x 100 ( Lv.80 នឹងទទួលបាន 80 * 80 * 100 = 640,000 EXP)។

 

 

III. របៀបរើសប្រអប់៖

 • អ្នកអាចរើសប្រអប់ ដោយប្រើប្រាស់ Lunar Key​ x1 ដែលមានលក់នៅក្នុង Jx2war Mall (Jpoints Shop)
 • Lunar Key Chest អាចរកទិញបាន ក្នុងតម្លៃ 89 Jpoints បើកទទួលបាន​ចំនួន x100 Lunar Key ​

  

 

***រង្វាន់ដែលទទួលបានពីការរើសប្រអប់៖

 • នៅពេលអ្នកកម្សាន្តរើស ប្រអប់ អ្នកនឹងទទួលបានភ្លាមៗនូវរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖ Experience: 300,000 EXP, Lunar Card x1Lunar Bag x1

បើសិនជាអ្នកកម្សាន្តធ្វើការបើកប្រអប់ដោយប្រើ តែ Lunar Key 

និងទទួលបានរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖

និងរង្វាន់ មួយ (x1) ក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម៖

 

ក្នុងករណីបើក 50 ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

 

 

បើសិនជាអ្នកកម្សាន្តធ្វើការបើកប្រអប់ដោយប្រើ

Lunar Key  + Double Card

និងទទួលបានរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖

 

និងរង្វាន់ គុណនិងពីរ (x2) ក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម៖

 

ក្នុងករណីបើក 50 ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

IV.ការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ដោយប្រើ៖ Lunar Card

 • អ្នកអាចយក Lunar Card ទាំងនេះសម្រាប់រង្វាន់ផ្សេងទៀតពី Event Store របស់

NPC: Su Yuxin មានទីតាំងនៅ Bianjing (176/174)

 

V.រង្វាន់ ដែលអាចប្ដូរបាន ទាំងនេះ រួមមាន៖

VI.សម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ៖

   

VII.សម្ភារៈការបើក Lunar Bag៖

អ្នកកម្សាន្តអាចបើក Lunar Bag បានតម្រូវអោយមាន Lunar Key ចំនួន 1 បន្ទាប់ពីអ្នកកម្សាន្តបំបែក Lunar Bag នេះ នឹងទទួលបានភ្លាមៗ៖

50,000 Expexperiences , Lunar Card x1 , Overlord Token x 50

VIII.សម្រាប់ Event Item ក៏អាចប្ដូរជា សម្ភារៈដូចខាងក្រោមផងដែរ៖

 

ចំណាំ៖

 • ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ខាងលើនេះ គឺមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
 • អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការបើកប្រអប់បានត្រឹមតែ 200 ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយ​ថ្ងៃសម្រាប់តួអង្គនីមួយៗ។
 • សម្រាប់សម្ភារៈទាំងអស់និងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី 15 ជារៀងរាល់ខែ។
 • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែ រាល់កំណែ ឬ ការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

Justice xWar2 Official