ការបន្ថែម មុខងារ ត្បូងទិព្ធទាំង4 Gem កម្រិត Lv.9​ ថ្មី!

2024-02-10 19:43

Blood Extract, Moon White, Amber Stone, Black Magic

ត្បូងទាំង 4 ប្រភេទនេះ​ មានអនុភាពខុសពីត្បូងធម្មតា សម្រាប់យកទៅបង្កើនអនុភាព សម្លៀកបំពាក់ និង អាវុធ សម្រាប់អ្នកក្លាហាន នៅក្នុងពិភពគុន។

ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី សង្គ្រាម រវាង ទេវតា និង សាវ័ក ត្បូងទាំង 4 នេះត្រូវបានបែកខ្ញែក ទៅកាន់សាវ័កដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រាសាទថៃជី រាប់មុឺនឆ្នាំមកហើយ​។ ដោយសារតែ​ហេតុ​នេះ ភាពអស្ចារ្យនៃ​ត្បូង​ទាំង 4 ប្រភេទនេះ មានភាពល្បីល្បាញពេញក្នុងពិភពគុន និង កំពុងត្រូវបាន តាមប្រមាញ់ ដោយបណ្ដាអ្នកក្លាហានផងដែរ។

[ អនុភាពនៃត្បូងទិព្ធទាំង4 កម្រិត Level 9 ]

 • ទីតាំង NPC: Qilin Zhaiyan Xiyin នៅឯ QuanZhou - 173/188.
 • មុខងារដែល NPC មាន:
 • បើកថង់ដាក់ត្បូងទិព្ធ | Open Gem Bag.
 • អាចបើកទទួលយកថង់ដាក់ត្បូងទិព្ធ | Get Gem Bag.
 • អាចចោះចន្លោះប្រហោងសម្ភារៈ | Drill Equipment Slot.
 • ញាត់ ត្បូងចូល ទៅកាន់សម្ភារៈបាន | Insert Gem into Equipment.
 • ដក ត្បូងចេញ ពីសម្ភារៈបាន | Remove Gem from Equipment.

 

**មុខងារថង់ដាក់ត្បូងទិព្ធ (Gem Bag):

 • Gem Bag មានមុខងារសម្រាប់ផ្ទុកនូវ Gem Stone គ្រប់កំរិត
 • Gem Bag អាចផ្ទុក Gem Stone បានត្រឹមតែ 255 គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់កំរិតនិមួយៗ

 

**មុខងារ ចោះចន្លោះប្រហោងសម្ភារៈ | Drill Gem Hole For Equipment:

 • សន្ទនាជាមួយ NPC Qilin Zhaiyan Xiyin រួចជ្រើសរើសយក "Drill Equipment Slot".
 • ការចំណាយលើដំណើរការ ចោះចន្លោះប្រហោង:
 • ចន្លោះទី 1: តម្រូវអោយមាន 4 ប្រភេទ Lv.2 Gem Stones មួយមុខត្រូវមាន 2 គ្រាប់.
 • ចន្លោះទី 2: តម្រូវអោយមាន 4 ប្រភេទ Lv.3 Gem Stones មួយមុខត្រូវមាន 3 គ្រាប់.
 • ចន្លោះទី​ 3: តម្រូវអោយមាន 4 ប្រភេទ Lv.4 Gem Stones មួយមុខត្រូវមាន 4 គ្រាប់.

 

**មុខងារញាត់ ត្បូង(Gem Stone) ចូលទៅកាន់សម្ភារៈ:

 • សន្ទនាជាមួយ NPC Qilin Zhaiyan Xiyin រួចចុចជ្រើសរើស "Insert Gem into Equipment".

ដាកត្បូងរបស់អ្នក ចូលចន្លោះនោះ រួចចុច "Start"

 

**ការផ្គុំត្បូង Gem Stone ទៅជាកំរិតបន្ទាប់:

 • សន្ទនាជាមួយ NPC Qilin Zhaiyan Xiyin ហើយជ្រើសរើស "Open Gem Bag" និង ជ្រើសរើសយក "I want to choose gem to upgrade level". (ក៏អាចធ្វើបែបនេះបានលើ Gem Bag បានដែរ)

 

 • ជ្រើសរើសយក "I want to choose gem to upgrade level".

 

ជ្រើសរើសប្រភេទ Gem ដែលអ្នកចង់ Upgrade Level

(ឧទាហរណ៍: តម្រូវការ ចំណាយ Gem Lv2 ចំនួន4គ្រាប់ សម្រាប់ផ្គុំ Gem Lv3 1គ្រាប់ )

 

ពេលដែលអ្នកមាន Gem Level 2 ចំនួន 4 គ្រាប់ System និងបង្ហាញថា អ្នកអាចធ្វើការ Update ទៅកំរិត Gem Level 3 ចំនួន 1គ្រាប់

 

[ តារាងចំណាយក្នុងការ Upgrade Level Gem ត្រូវបានកែប្រែ ]

 

**មុខងារដកយក ត្បូង Gem Stone ចេញពីសម្ភារៈមកវិញ:

 • សម្ភារៈដែលតម្រូវអោយមាន: Jx2War Coins ចំនួន 1 គ្រាប់ ក្នុងការដកយក Gem Stone 1មកវិញ
 • សម្ភារៈ Jx2War Coins មានលក់នៅក្នុង Jx2War Mall ចំនួន 99 Jpoints

 

ចុចត្រង់ត្បូង Gem Stone ណាមួយដែលអ្នកចង់ដក វានិងបង្ហាញព្រាលៗលើត្បូងនោះ

និងត្រូវចំណាយ Jx2War Coins ចំនួន1គ្រាប់ក្នុងការដកត្បូង 1គ្រាប់

បន្ទាប់ពីមាន សម្ភារៈគ្រប់គ្រាប់ហើយ អ្នកត្រូវចុច ត្រង់ "Start" ដើម្បីដកត្បូង

 

ចំណាំ៖

 • សម្រាប់ការដាក់ត្បូង តម្រូវអោយសម្ភារៈទាំងនោះមិនជាប់សោរ
 • សម្រាប់ការដាក់ត្បូង ពីលើគ្នា ត្បូងចាស់និងត្រូវបាត់
 • ការយកសម្លៀកបំពាក់ដែលមានត្បូង ទៅ Upgrade ជាឈុតផ្សេងៗ ត្បូងដែលជាប់នៅសម្លៀកបំពាក់នោះនិងបាត់ (សូមធ្វើការដក Gem ចេញជាមុនសិន)។
 • ការ រំលាយសម្លៀកបំពាក់គឺមិនអាចទទួលយកត្បូងមកវិញទេ។
 • រាល់ការដកយក ត្បូង Gem Stone 1គ្រាប់ ចេញពីសម្លៀកបំពាក់មកវិញត្រូវចំណាយ Jx2War Coins ចំនួន 1គ្រាប់។

Justice xWar2 Official