ព្រឹត្តិការណ៍ មុខងារថ្មី "Lunar New Year Pass"

2024-01-31 08:07

ព្រឹត្តិការណ៍ មុខងារថ្មី "Lunar New Year Pass"

នឹងដើម្បីអបអរសាទរ ក្នុងឳកាស ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន នាពេលខាងមុន Justice xWar2 បានដាក់អោយដំណើរការនូវមុខងារ "Lunar's Pass" ថ្មី!
ក្រោយពេល ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ទៅកាន់ Version 2.0.2 រួច
ដែលអ្នកកម្សាន្តអាចទិញ Pass Card នេះ ហើយធ្វើការស្វែងរក ពិន្ទុ Pass Points ដើម្បីអាចទិញទំនិញ ជាច្រើន នៅក្នុង Exclusive Pass's Store
អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការ ស្វែងរក Exclusive Pass's Store បានជាមួយនឹង NPC Justice xWar2 Emissary ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង YangZhou 213/195។ 

●●●រយៈពេល ព្រឹត្តិការណ៍ Lunar's Pass ៖ចាប់ផ្ដើមពី ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់ ថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 12 យប់។

●●●Lunar's Pass អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការស្វែងរកទិញ Lunar's Pass បាននៅក្នុង Jx2War Mall ដែលមានតម្លៃ 499 Jpoints អាចធ្វើការប្រើប្រាស់បាន 120 ថ្ងៃ ។

●●●NPC ចុះឈ្មោះចូលរួម ៖ NPC Justice xWar2 Emissary ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង YangZhou 213/195

លក្ខខណ្ឌចូលរួម ៖
 - កម្រិត តួអង្គធំជាងកម្រិត Lv. ≥ 60 ឡើងទៅ 
 - តួអង្គ តម្រូវអោយ បាន ចូលបក្ស រួច

 

●●● ការស្វែងរកពិន្ទុ Pass Points ៖

ទី១៖ ការចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍ Prajna Certificate ចំនួន 30ដង រួចទៅបើករង្វាន់ 30ដង នឹង ទទួលបាន 2 ពិន្ទុ Pass Points (អាចទទួលបាន ម្ដងតែប៉ុណ្ណោះ)

ទី២៖ ការចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍ Boss Kill Daily ហើយរើសប្រអប់គ្រប់ ចំនួន 200ប្រអប់ហើយបើក Book Of Event ទទួលយក Reward 200ដង នឹង ទទួលបាន 2 ពិន្ទុ Pass Points (អាចទទួលបាន ម្ដងតែប៉ុណ្ណោះ)

ទី៣៖ ការចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍ Xuhe Battlefield នៅក្នុង QuanZhou ហើយទទួលយក Reward នឹង ទទួលបាន 1 ពិន្ទុ Pass Points (មិនមានចំនួនកំណត់ទេ)

ទី៤៖ ការចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍ PVP 3vs3 នឹង ទទួលបាន 1 ពិន្ទុ Pass Points សម្រាប់អ្នកឈ្នះ (មិនមានចំនួនកំណត់ទេ)

ទី៥៖ ការចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍ One Way Battlefield ហើយទទួលយក Reward
នឹង ទទួលបាន 2 ពិន្ទុ Pass Points សម្រាប់អ្នកចាញ់ និង ទទួលបាន 3 ពិន្ទុ Pass Points សម្រាប់អ្នកឈ្នះ (មិនមានចំនួនកំណត់ទេ)

 

●●● របៀបទទួលបាន ពិន្ទុ Pass Points ៖

ការបើកយក 2ពិន្ទុ ពី ព្រឹត្តិការណ៍ Prajna Certificate ក្រោយពីបានចូលរួម 30 ដង

 


ការបើកយក​ 2ពិន្ទុ ពី ព្រឹត្តិការណ៍ វាយកំចាត់មេតាម បក្ស ក្រោយពីរើសបាន 200 ប្រអប់

 ការបើកយក​ 1ពិន្ទុ ពី ព្រឹត្តិការណ៍ Xuhe Battlefield ក្រោយពីបាន ចូលសង្គ្រាម ចប់សព្វគ្រប់

 

នៅក្នុង PVP 3vs3 នឹង ទទួលបាន 1 ពិន្ទុ Pass Points សម្រាប់ឈ្នះ ក្នុង ជុំនិមួយៗ

 

ការចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍One Way Battlefield ហើយទទួលយក Reward នឹង ទទួលបាន 2 ពិន្ទុ Pass Points សម្រាប់អ្នកចាញ់ និង ទទួលបាន 3 ពិន្ទុ Pass Points សម្រាប់អ្នកឈ្នះ ក្នុង ជុំនិមួយៗ

 

 

 

●●● ការប្រើប្រាស់ ពិន្ទុ Pass Points ប្ដូរសម្ភារៈ ៖

1. អ្នកកម្សាន្តអាចជួបជាមួយនឹង Justice xWar2 Emissary ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង YangZhou 213/195 ដើម្បីធ្វើការ ទិញទំនិញទៅតាមកម្រិតពិន្ទុ Pass Points

【ហាងទំនិញ Exlusive Pass's Store】

ចំណាំ៖

  • គ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់ ដែលស្ថិតនៅក្នុង Pass Store មិនអាចធ្វើការ Trade បានទេ ។
  • នៅក្នុងព្រឹត្តិការនេះ នឹង មាន ថ្ងៃ​ផុតកំណត់ ត្រឹមត្រូវ​បើទោះបីជាអ្នកកម្សាន្ត ធ្វើការទិញមុននឹងក្រោយ ក៏ដោយ។
  • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីកំណែ Version: 2.0.2 ថ្មីនេះ នឹងមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែរាល់កំណែឬការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

 

Justice xWar2 Official