អនុភាព សម្ភារៈ Cloak & Badge “Fierce Fengming”

2024-01-13 21:30

អនុភាព សម្ភារៈ Cloak & Badge “Fierce Fengming”

 

I. ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរ Fierce Fengming Cloak & Badge

  • បន្ទាប់ពីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Version 2.0.1 រួចមក អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការ ផ្លាស់ប្ដូរនូវ Fierce Fengming Cloak & Badge បាននៅក្នុងហាងទំនិញព្រឹត្តិការណ៍ មហាសង្គ្រាម Guild Battle នៅឯទីក្រុង QuanZhou
  • អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការជួបជាមួយ NPC: Martial World Representative នៅឯ ​QuanZhou [172/190]

 

[ ហាងទំនិញ ឈុត Sky Shine Marshal ]

 

[ Fierce Fengming Cloak & Badge ថ្មី! ]

 

[ Guild Token Level 16 ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មី! ]

 

ចំណាំ៖

  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែ រាល់កំណែ ឬ ការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

Justice xWar2 Official