អនុភាព ឈុតសម្លៀកបំពាក់ថ្មី “Hidden Dragon” និង “Bright Dragon”

2024-01-13 17:04

អនុភាព ឈុតសម្លៀកបំពាក់ថ្មី “Hidden Dragon” និង “Bright Dragon

 

អស់​រយៈពេល​ជាង​មួយ​រយ​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ដែលព្រលឹងនាគខ្មៅបានឃុំទុកនៅក្នុង បំណែកផែនទីរាជ្ស។ នៅពេលដែលមេបីសាចភ្នំថុងធាន រៀបគំរោងតាមយក បំណែកផែនទីចុងក្រោយ ពី មេបក្សទាំង១០នៅក្នុងពិភពគុន នៅភាគខាងជើង ភ្នំ ឈីង នោះ ព្រលឹងនាគក៏បានងើប ហើយ  ធ្វើអោយគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើល។
នៅក្នុង ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សម្រាប់ នគរ ថ្មី KINGDOMS DYNASTY Justice xWar2 បាននាំមកនូវឈុតសម្ភារៈថ្មីនេះ!

 

I. ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរឈុត Hidden Dragon

  • បន្ទាប់ពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Version: 2.0.1 រួចមក ហាងទំំនិញរបស់ មហាសង្គ្រាមផ្លូវតែមួយត្រូវបាន បន្ថែមនៅមុខងារផ្លាស់ប្ដូរឈុតថ្មី
  • NPC: Rewards Ambassador Cross-Server ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ BianJing 175 / 174

[ ហាងទំនិញ ឈុត Hidden Dragon ]

II. ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរឈុត Bright Dragon


III. ការបើកប្រអប់ Dragon Chest

នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តធ្វើការចូលរួម មហាសង្គ្រាម ផ្លូវតែមួយ One Way Road Battlefield អ្នកកម្សាន្តនឹងមានឳកាសទទួលបាននូវ "Dragon Chest" ដែលអ្នកដែលឈ្នះនឹងទទួលបាននូវ "Dragon Chest" ចំនួន ៣ សម្រាប់ខាងឈ្នះ នឹង "Dragon Chest" ចំនួន ១ សម្រាប់ខាងដែលចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះ។

នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តទទួលបាន ហិប "Dragon Chest" អ្នកកម្សាន្តតម្រូវ អោយ មាន "Dragon Key" ចំនួន១ ទើបអាចបើកប្រអប់ "Dragon Chest" នេះបាន។ ដែលអ្នកកម្សាន្តអាចរកទិញ "Dragon Key" បានពី Jx2War Mall (Jpoints Shop) ដែលមានតម្លៃ 89 Jpoints ក្នុងមួយប្រអប់៕

 

នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តបើកប្រអប់ "Dragon Chest" អ្នកកម្សាន្តនឹងទទួលបានដូចជា៖

រង្វាន់ដែលទទួលបានភ្លាមៗ៖

រួមជាមួយនឹងរង្វាន់ Random ក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

IV. សម្ភារៈដែលអាចទិញពីហាងទំនិញបានដោយប្រើប្រាស់ Holy Ice

  =   

  =   

[ឈុត Hidden Dragon ]

[ ឈុត Hidden Dragon Esoteric ]

[ឈុត Bright Dragon ]

[ ឈុត Bright Dragon Esoteric ]

" សម្រាប់ឈុតរបស់បក្សផ្សេងៗសូមអ្នកកម្សាន្ត អាចធ្វើការស្វែងរក នៅ
NPC: Rewards Ambassador Cross-Server ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ BianJing 175 / 174 "

 

ចំណាំ៖

  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែ រាល់កំណែ ឬ ការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

Justice xWar2 Official