ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រហារ BOSS - Deadly Autumn Queen

2023-10-17 16:28

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារ BOSS - Deadly Autumn Queen

1. រយៈពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍

 • ចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី 17 ខែ​តុលា ឆ្នាំ 2023 និងបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ 2023 វេលាម៉ោង 23:59 នាទី
 • Deadly Autumn Queen នឹង​ចេញ​ពី​ម៉ោង 00:00 ដល់ 24:00 ជារៀងរាល់ 15​ នាទីម្ដង

 

2. ព័ត៌មានលម្អិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

តម្រូវការ តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែ មានកម្រិត យ៉ាងហោចណាស់ Level 60ឡើងទៅ ហើយបាន ចូលបក្សរួចហើយ

Deadly Autumn Queen នឹងចេញនៅ​តាម​បក្ស​នីមួយៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

 • Shaolin………………………………….[200 / 217]
 • Wudang…………………………………[197 / 211]
 • Beggar Sect…………………………….[190 / 207]
 • Tang Clan……………………………….[201 / 190]
 • Yang Family……………………………[215 / 212]
 • Five Poison Sect………………………[214 / 204]
 • Dragon Gate Town(Kunlun)……..[223 / 201]
 • West of Quanzhou(Ming)…………[192 / 186]
 • Chui Yan………………………………..[173 / 185]
 • Emei……………………………………..[228 / 199]

 

• អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ត្រូវតែទៅកាន់ទីតាំងទាំងនោះដើម្បីវាយប្រហារ Deadly Autumn Queen ។

• នៅពេលដែលមេ Deadly Autumn Queen ត្រូវបានសម្លាប់ Autumn Chest ចំនួន 200ប្រអប់ចេញនៅទីតាំងក្បែរនោះដែរ។

• តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Autumn Chest ដោយប្រើសោរ Autumn Key បើកដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ។.

• តួអង្គនីមួយៗ ត្រូវតែមានកម្រិត យ៉ាងហោចណាស់ Level 60 ឡើងទៅ ហើយបាន ចូលបក្សរួច ដើម្បីអាចរើសយក ប្រអប់ទាំងនោះបាន។

• តួអង្គនីមួយៗ ត្រូវរង់ចាំ 5 វិនាទី ក្នុងការរើសយក​ ប្រអប់ទាំងនោះ

• តួអង្គនីមួយៗ អាចជ្រើសរើសបានតែ 200 ប្រអប់ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ

Autumn Chest នឹងបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពី 5 នាទី

 

ចំណាំ៖

 • សម្រាប់ អ្នកក្លាហាន ដែល​បាន​សម្លាប់មេ ចុងក្រោយ នឹងទទួលបានរង្វាន់ដូចខាងក្រោមភ្លាមៗ ឧទាហរណ៍: Level x Level x 100

(ឧទាហរណ៍៖ Lv.80 នឹងទទួលបាន 80 * 80 * 100 = 640,000 EXP)។

 

 

3. របៀបរើសប្រអប់

 • អ្នកអាចរើសប្រអប់ ដោយប្រើប្រាស់ Autumn Key​ x1 ដែលមានលក់នៅក្នុង Jx2war Mall (Jpoints Shop)
 • Autumn Key Pack អាចរកទិញបាន ក្នុងតម្លៃ 89 Jpoints បើកទទួលបាន​ចំនួន x100 Autumn Keys ​

 

 

***រង្វាន់ដែលទទួលបានពីការរើសប្រអប់

 • នៅពេលអ្នកកម្សាន្តរើស ប្រអប់ អ្នកនឹងទទួលបានភ្លាមៗនូវរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖ Experience: 300,000 EXP, Autumn Coupons x1

បើសិនជាអ្នកកម្សាន្តធ្វើការបើកប្រអប់ដោយប្រើ តែ Autumn Key 

និងទទួលបានរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖

 • និងរង្វាន់ មួយ (x1) ក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម៖

 

 • ក្នុងករណីបើក 50 ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

 

 

បើសិនជាអ្នកកម្សាន្តធ្វើការបើកប្រអប់ដោយប្រើ

Autumn Key  + Double Card

និងទទួលបានរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖

 

 • និងរង្វាន់ គុណនិងពីរ (x2) ក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម៖

 

 • ក្នុងករណីបើក 50 ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ដោយប្រើ: Autumn Coupons

 • អ្នកអាចយក Autumn Coupons ទាំងនេះសម្រាប់រង្វាន់ផ្សេងទៀតពី Event Store របស់

NPC: Su Yuxin មានទីតាំងនៅ Bianjing (176/174)

 

រង្វាន់ ដែលអាចប្ដូរបាន ទាំងនេះ រួមមាន៖

សម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ៖

 

សម្រាប់ Autumn Coupons ក៏អាចប្ដូរជា សម្ភារៈដូចខាងក្រោមផងដែរ

 

ចំណាំ៖

 • ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ខាងលើនេះ គឺមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
 • អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការបើកប្រអប់បានត្រឹមតែ 200 ប្រអប់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយ​ថ្ងៃសម្រាប់តួអង្គនីមួយៗ។
 • សម្រាប់សម្ភារៈទាំងអស់និងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី 15 ជារៀងរាល់ខែ។

Justice xWar2 Official