ការផ្លាស់ប្ដូរ សម្ភារៈ Sunny អោយប្រើប្រាស់បានជារៀងរហូត 

2023-10-07 08:23

ការផ្លាស់ប្ដូរ សម្ភារៈ Sunny អោយប្រើប្រាស់បានជារៀងរហូត

បន្ទាប់ពីអ្នកកម្សាន្ត អាចទទួលបាន នូវ សម្ភារៈ Sunny ដែលមានថ្ងៃកំណត់រយះ ពេល 30ថ្ងៃ7ថ្ងៃ ពី ព្រឹត្តិការណ៍ Newbie Gift Code រួចមក

ឥឡូវនេះអ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការ មកផ្លាស់ប្ដូរ នឹង ធ្វើការ Upgrade Sunny ទាំងនោះអោយទៅជា Forever បានហើយ។

●NPC ប្ដូរសម្ភារៈJustice xWar2 Emissary (YangZhou 213/195)

 

●●●អំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ:

ក្នុងករណីអ្នកកម្សាន្តចង់ធ្វើការ Upgrade មួក អាវ  ខោ Sunny អ្នកកម្សាន្ត​តម្រូវអោយធ្វើការស្វែងរកនូវ Coarse Robe ចំនួន 2000 ក្នុងការប្ដូរសម្ភារៈអោយបាន 1មុខ ដែល ទទួលបានមក ពីការសម្លាប់ខ្លាឃ្មុំភ្នំខ្មៅ(Mountain Bear) ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ Luofu Mountain ដែលស្ថិតនៅ ខាងកើត ទីក្រុង QuanZhou (East Quanzhou)

● សម្រាប់អ្នកកម្សាន្តដែលចង់ធ្វើការ Upgrade Sunny Accessory ឬ អាវុធនោះអ្នកកម្សាន្តតម្រូវអោយមាន Laifu Treasure (Sunny)
● សម្រាប់ជញ្ចៀនអ្នកកម្សាន្តតម្រូវអោយ មាន Laifu Treasure (Sunny) ចំនួន 150 សន្លឹក រួមជាមួយនឹង សម្ភារៈ Sunny ចាស់ដែលមានថ្ងៃកំណត់នោះ ។
● ហើយសម្រាប់ អាវុធ អ្នកកម្សាន្ត តម្រូវអោយ មាន Laifu Treasure (Sunny) ចំនួន 200 សន្លឹក រួមជាមួយនឹង សម្ភារៈ Sunny ចាស់ដែលមានថ្ងៃកំណត់នោះ ។

ចំណាំ៖

  • ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីនេះ នឹងមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែរាល់កំណែឬការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

 

Justice xWar2 Official