ព្រឹត្តិការណ៍ ទទួលកាដូ GIFT CODE"Pchum Ben Day Gift Code"

2023-10-07 08:18

ព្រឹត្តិការណ៍ ទទួលកាដូ GIFT CODE"Pchum Ben Day Gift Code"

សួស្ដីអ្នកកម្សាន្តជាទីគោរព!

Justice xWar2 បានរៀបចំអំណោយ GIFT CODE ថ្មីសម្រាប់អ្នកកម្សាន្តគ្រប់ៗរូប!

● ចាប់ពីម៉ោង 5 រសៀល ថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ2023នេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី​ 15 វិច្ចការ ឆ្នាំ2023 វេលាម៉ោង 12 យប់!

●●● កាដូ GIFT CODE រួមមាន៖
x1000 School Contribution Points
x1000 Reputation Points

100,000,000 Experience Points.
x100 Laifu Treasures (Sunny)
x100 Change Escort Tokens
x100 Millennium Fujiedas
x100 Promise Chaos Pictures
x5 Fairy Tales

x5 Feng Jingdans
Permanent Mount Mountain Snow Wolf 100% Moving Speed

● អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការស្វែងរក Justice xWar2 Emissary ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ក្រុង YangZhou 213/195 ដើម្បីបើកអំណោយកាដូនេះ!

ចំណាំ៖

  • សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្មីនេះ នឹងមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែរាល់កំណែឬការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

Justice xWar2 Official