ព្រឹត្តិការណ៍ Top 10 Fashion ថ្មី សម្រាប់ ខែកញ្ញា និង តុលា 2023

2023-09-19 19:06

ព្រឹត្តិការណ៍ Top 10 Fashion ថ្មី សម្រាប់ ខែកញ្ញា និង តុលា 2023

អំពីព្រឹត្តិការណ៍

នៅក្នុង កំណែ Version 1.0.6 C នេះ ដើម្បីអោយគ្រឿងតុបតែងខាងក្រោយសម្រាប់តួអង្គដែលទទួលអំណោយបានពីចំណាត់ថ្នាក់ ទាំង10 ក្នុងតារាងពិន្ទុ នៅក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ Top 10 Fashion អោយមានភាពស្រស់ស្អាត នឹង មានអនុភាព ខ្លាំងជាងមុន Justice xWar2 បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនូវរង្វាន់ គ្រឿងតុបតែងខាងក្រោយ ហើយ!

Justice xWar2 បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅរង្វាន់ដែលទទួលបានដូចខាងក្រោម៖

 

 

● របៀបទទួលយករង្វាន់

 • 1. កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបច្ចុប្បន្ននៃចំណាត់ថ្នាក់
 • 2. តម្រងបង្ហាញប្រភេទចំណាត់ថ្នាក់
 • 3. តារាងចំណាត់ថ្នាក់ដែលបង្ហាញពីឈ្មោះតួអង្គ និង ចំនួនពិន្ទុ
 • 4. ប៊ូតុងទទួលយករង្វាន់ ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដោយចុចប៊ូតុងនេះនៅថ្ងៃដែលបានកំណត់

 

 

រង្វាន់នៃ កំពូលឈុតក្រៅទាំង 10

 

រង្វាន់សម្រាប់អ្នកកម្សាន្តជាប់លេខ 1

សុពលភាព: រយះពេល 30 ថ្ងៃ

រង្វាន់នេះសម្រាប់តែ: តួអង្គដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1ប៉ុណ្ណោះ!

----------------------------------------------------

រង្វាន់សម្រាប់អ្នកកម្សាន្តជាប់ លេខ2​ រហូតដល់ លេខ5

សុពលភាព: រយះពេល 30 ថ្ងៃ

រង្វាន់នេះសម្រាប់តែ: តួអង្គដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2, 3, 4, 5 ប៉ុណ្ណោះ!

----------------------------------------------------

រង្វាន់សម្រាប់អ្នកកម្សាន្តជាប់ លេខ6​ រហូតដល់ លេខ10

សុពលភាព: រយះពេល 30 ថ្ងៃ

រង្វាន់នេះសម្រាប់តែ: តួអង្គដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 6,​​ 7, 8, 9, 10 ប៉ុណ្ណោះ!

----------------------------------------------------

ចំណាំ៖

 • សម្រាប់សម្ភារៈដែលទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ មិនអាចធ្វើការផ្ទេរ(Trade)ទៅកាន់តួអង្គផ្សេងបានទេ។
 • រយៈពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតែងតែបន្តសម្រាប់រាល់ខែជាបន្តបន្ទាប់។
 • រង្វាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះមានសុពលភាពតែ 30 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។
 • រង្វាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍អាចទទួលយកបានសម្រាប់ ថ្ងៃទី 20 និងម៉ោង 20:00 នៅទីក្រុង BianJing តែប៉ុណ្ណោះ។
 • អ្នកកម្សាន្តនឹងត្រូវតម្រូវឱ្យកន្លែងទុកសម្ភារៈ (Inventory Spaces) យ៉ាងតិចណាស់ 10 ចន្លោះដើម្បីយកររង្វាន់នេះបាន។
 • អ្នកកម្សាន្តនឹងត្រូវតម្រូវឱ្យមានទម្ងន់ (Weight Capacity) យ៉ាងហោចណាស់ 500 ឬលើសពីនេះ ដើម្បីយកររង្វាន់នេះបាន។
 • Justice xWar2 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិចំពោះការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដោយមិនបានជម្រាបជូនដំណឹងជាមុន។

Justice xWar2 Official