បេសកកម្ម PVE ថ្មី Swords Valley Dungeon

2023-09-15 18:27

បេសកកម្ម PVE ថ្មី Swords Valley Dungeon

ដើម្បី ប្រឆាំង នឹង និកាយ TianYin និងបង្កើតកិត្យានុភាពក្នុងសម្ព័ន្ធ Wulin និង បង្ហាញពីកម្លាំងរបស់គាត់ Ye ZiQiu ដែលជាម្ចាស់នៃ Hidden Sword Villa
ដ៏វ័យក្មេងបានសម្រេចចិត្តរៀបចំ កិច្ចប្រជុំបូជាដាវ ដោយអញ្ជើញសម្ព័ន្ធ Wulin និង YuRong Peak សម្ព័ន្ធមិត្តមកសង្កេតមើលដាវទេព
ហើយបាមរៀបចំពិធីនេះ នៅទីសាធារណៈ។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ ដាវ ទេវ ទាំងប្រាំបួន ដែលកប់នៅក្នុងផ្នូរដាវត្រូវបានដកចេញដើម្បីបង្ហាញពីអំណាចនៃ ដាវទេព។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានថា ពិធីបូជាដាវនេះ នឹង បង្កឱ្យមានព្យុះសង្ឃរានៅទីក្រុង God Realms នោះទេ។

●NPC ចុះឈ្មោះចូលរួមWuwei Yang YinQiu (God Realm [207,193])

●លក្ខខណ្ឌចូលរួម៖
 - កម្រិតតួអង្គ ≥80
 - សមាជិកក្រុមពី 2-8 នាក់
 - សមាជិកទាំងអស់ បានចូលបក្សរួច
 - Leader តម្រូវអោយប្រើប្រាស់ Sky Token ចំនួន 5 គ្រាប់ ក្នុងការ​ចូលទៅកាន់ Swords Valley Dongeon ម្ដងៗ

 

 

●ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍:

1. អ្នកកម្សាន្តត្រូវចូលទៅកាន់ God Realm [207,193] ដើម្បីចុះឈ្មោះ ជាមួយនឹង Wuwei Yang YinQiu

2. រាល់ការចូលរួមម្ដងៗ ត្រូវប្រើប្រាស់ Sky Token ចំនួន 5 គ្រាប់ ក្នុងការ​ចូលទៅកាន់ Swords Valley Dongeon

3. នៅក្នុង Swords Valley Dongeon នោះមាន 4 កម្រិត គឺ៖ Tianyin Sect Killer, Sword Tomb Mechanism, 3 Sword Guard Sword Spirit, និង Demon Sword

4. កម្រិតនីមួយៗ ត្រូវបាន កំណត់ត្រឹម 5 នាទីប៉ុណ្ណោះ

5. ប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យក្នុងកម្រិតណាមួយ អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបញ្ជូនចេញទេ អ្នកអាចប្រកួតប្រជែងកម្រិតបច្ចុប្បន្នម្តងទៀត។

6. បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់កម្រិតហើយ សូមនិយាយជាមួយ Ye ZiQiu ដើម្បី បន្ត ឬក៏ ចាកចេញ។

 

●រង្វាន់កម្រិត:

1. បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់កម្រិតនីមួយៗ សមាជិកក្រុម នឹង ទទួលបានបទពិសោធន៍ និង Bronze Chest ដែលជារង្វាន់បង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ ។ 

2. Silver Chest គឺជាប្រអប់ដែលធ្វើការប្រើប្រាស់ Sky Token ចំនួន 2 គ្រាប់ រាល់ពេលដែលបើកប្រអប់នោះម្ដងៗ ។ 

3.បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដោយប្រើប្រាស់យ៉ាងតិច Sky Token ចំនួន 600 គ្រាប់ អ្នកកម្សាន្តអាចទទួលបាន  Swords Valley Token ពីប្រអប់ Silver Chest។ 

 

●ការប្រើប្រាស់ Swords Valley Token ប្ដូរសម្ភារៈ:

1. អ្នកកម្សាន្តអាចជួបជាមួយនឹង Wuwei Yang YinQiu 

【ហាងទំនិញ Swords Valley Store】

ចំណាំ៖

  • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីកំណែ Version: 1.0.6 ថ្មីនេះ នឹងមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែរាល់កំណែឬការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

 

Justice xWar2 Official