ព្រឹត្តិការណ៍ ទទួលកាដូ GIFT CODE

2023-08-22 12:49

ព្រឹត្តិការណ៍ ទទួលកាដូ GIFT CODE

សួស្ដីអ្នកកម្សាន្តជាទីគោរព!

Justice xWar2 បានរៀបចំអំណោយ GIFT CODE ថ្មីសម្រាប់អ្នកកម្សាន្តគ្រប់ៗរូប!

● ចាប់ពីម៉ោង 12យប់ ថ្ងៃទី 22 ខែសីហា ឆ្នាំ2023នេះតទៅ!

●●● កាដូ GIFT CODE រួមមាន៖
● 100,000,000 Experience Points.
● x100 Laifu Treasures (Sunny)
● x100 Change Escort Tokens
● x100 Millennium Fujiedas
● x100 Promise Chaos Pictures
● x5 Feng Jingdans
● Permanent Outfit Set "Apricot Rain" x1 Set
● Permanent Mount Golden Fish Cat 100% Moving Speed

● អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការស្វែងរក Mid-Autumn Emissary ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ក្រុង YangZhou 213/195 ដើម្បីបើកអំណោយកាដូនេះ!

Justice xWar2 Official